Kasutustingimused

Kasutades www.mointellect.com, www.mointellect.lt või muid platvormi tooteid ja teenuseid, nõustute teie ja teie poolt esindatav üksus nende tingimuste, reeglite ja põhimõtetega.

 

MOINTELLECT PRIVAATSUSPOLIITIKA

I PEATÜKK

ÜLDSÄTTED

 

Käesolev privaatsuspoliitika teavitab teid sellest, kuidas me töötleme teie poolt meile esitatud isikuandmeid. Samuti kinnitame teile, et töötleme teie isikuandmeid vastavalt määrusele, Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seadusele ja muudele isikuandmete kaitset reguleerivatele õigusaktidele. 

Meil on õigus muuta käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud eeskirju osaliselt või täielikult. Me teavitame teid kõigist muudatustest, avaldades käesoleva privaatsuspoliitika ajakohastatud versiooni sellel veebisaidil.

Andmete vastutav töötleja – Karolis Ščerbauskas, individuaalse tegevuse tunnistus nr: 1081113.

Veebileht www.mointellect.com ja www.mointellect.lt.  

“määrus” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ (GDPR);

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige tunnuse, näiteks nime, isikukoodi, asukohaandmete ja veebitunnuse või ühe või mitme füüsilise isiku füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi tunnuse alusel;

“töötlemine” – mis tahes toiming või toimingute jada, mis tehakse isikuandmete või isikuandmete kogumitega, olenemata sellest, kas need on automatiseeritud või mitte, nagu kogumine, salvestamine, sorteerimine, korrastamine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, juurdepääs, kasutamine, avalikustamine edastamise, levitamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise teel, ning vastavusse viimine või ühendamine järgmisega
teiste andmetega või nende piiramine, kustutamine või hävitamine.

 

II PEATÜKK

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

 

Isikuandmeid töödeldakse vastavalt järgmistele põhimõtetele:

 

 •           isikuandmeid tuleb töödelda ainult sellisel viisil ja vahenditega, mis tagavad nende turvalisuse. Isikuandmeid tuleb kaitsta ebaseadusliku töötlemise ja nõusolekuta töötlemise eest. Seda tuleb rakendada asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete abil, et tagada töötlemise turvalisus, sealhulgas kaitse juhusliku kadumise, hävimise või kahjustumise eest;
 •           isikuandmeid säilitatakse ainult nii kaua, kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks neid koguti. Erandjuhtudel, kui isikuandmeid töödeldakse avalikes huvides toimuva arhiveerimise eesmärgil, teaduslikel või ajaloolistel uuringutel või statistilistel eesmärkidel, võib andmeid säilitada pikema aja jooksul;
 •           isikuandmed peavad olema täpsed ja ebatäpsuste korral ajakohastatud. Tuleb võtta mõistlikke tehnilisi või organisatsioonilisi meetmeid, et tagada ebatäpsete andmete parandamine või kustutamine;
 •           isikuandmeid tohib koguda ainult ulatuses, mis on vajalik taotletavate eesmärkide saavutamiseks;
 •           isikuandmeid tuleb koguda ainult seaduslikel, selgetel ja kindlaksmääratud eesmärkidel;
 •           isikuandmeid tuleb töödelda ainult õiglasel, seaduslikul ja läbipaistval viisil seoses andmesubjektiga.

 

III PEATÜKK

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID, ÕIGUSLIKUD ALUSED JA TÄHTAJAD

Teie isikuandmeid töödeldakse allpool sätestatud eesmärkidel, õiguslikel alustel ja tingimustel:

Isikuandmete töötlemine
Eesmärk

Isikuandmete töötlemine
õiguslik alus

Isikuandmete säilitamine
mõiste

Päringute, taotluste või kaebuste käsitlemiseks töödeldakse teie päringus, taotluses või kaebuses sisalduvad isikuandmed.

GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f

3 aastat

Suhtlemise ja uudiste avaldamise eesmärgil Facebooki sotsiaalvõrgustikus, samuti Messengeri kaudu suhtlemise eesmärgil töödeldakse isikuandmeid, mida esitate meile privaatsõnumiga, samuti kommentaare, tagasisidet, jagamisi, meeldimisi ja muud teavet, mis salvestatakse pärast vastavat tegevust hallatavas sotsiaalvõrgustikus.

GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a

10 aastat

Värbamise eesmärgil töödeldakse teie ees- ja perekonnanime, sünniaega, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, haridust tõendavat dokumenti, elulookirjeldust, muid andmeid teie kvalifikatsiooni, kutseoskuste ja kutseomaduste kohta, samuti muud teavet kandidaadi kutse- või ametialaste omaduste ja tõendavate dokumentide kohta.

GDPR artikli 6 lõike 1 punktid b,f

Mitte rohkem kui 4 kuud

Tsiviillepingute sõlmimise, täitmise ja lõpetamise eesmärgil (välja arvatud lepingud klientidega) töödeldakse teie ees- ja perekonnanime, ametinimetust, sünniaega, isikukoodi, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, panga- ja kontonumbrit ning muid esitatud andmeid.

GDPR artikli 6 lõike 1 punktid b,f

10 aastat

Teenuste osutamiseks töödeldakse nime, perekonnanime, sünniaega, isikukoodi, isikutunnust, ID-kaardi või passi numbrit, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, panga- ja pangakonto numbrit, postiindeksit ja muid esitatud andmeid.

GDPR artikli 6 lõike 1 punktid b,f

10 aastat

Õiguste ja õigustatud huvide kaitseks ning rikutud õiguste kaitseks töödeldakse teie eesnime, perekonnanime, ametinimetust, sünniaega, isikukoodi, passi või ID-kaardi numbrit, aadressi, telefoninumbrit, e-posti aadressi, panga- ja pangakonto numbrit, võlasummat, teavet täitemenetluses, samuti muid rikutud õiguste ja õigustatud huvide tõhusaks kaitsmiseks vajalikke isikuandmeid.

GDPR artikli 6 lõike 1 punkt f

Leedu Vabariigi seadus
Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud ajavahemik.

Otseturunduse eesmärgil töödeldakse teie ees- ja perekonnanime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

GDPR artikli 6 lõike 1 punkt a

Mitte rohkem kui 5 aastat

 

IV PEATÜKK

KOKKIDE KASUTAMINE

 

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse teie arvutisse, kui külastate meie veebisaiti. Küpsised võimaldavad meil meeles pidada teavet teie sirvimisharjumuste, tegevuste ja seadete kohta, et saaksite kasutada kõiki veebisaidi funktsioone. Küpsised võimaldavad meil koguda teie kohta ka üldist statistilist teavet ja pakkuda teile teie sirvimisharjumuste põhjal personaliseeritud reklaami.

 

Selleks, et anda teile parem ülevaade meie poolt kogutud küpsistest, samuti iga küpsise eesmärgist, kategooriast ja kehtivusaja lõppemisest, esitame allpool küpsiste kirjelduse ja tabeli küpsistest, mida me tegelikult kasutame.

Küpsised jagunevad järgmistesse rühmadesse:

 • Rangelt vajalikud küpsised on küpsised, mis on olulised veebisaidi nõuetekohaseks toimimiseks.
 • Funktsionaalsed küpsised on küpsised, mille eesmärk on tuvastada veebisaidi korduvkasutaja. Need aitavad personaliseerida veebisaidi sisu ja salvestada teie valitud seaded.
 • Statistilised küpsised on küpsised, mida kasutatakse veebilehe külastajate navigeerimismustrite statistilise analüüsi koostamiseks. Nende küpsiste abil kogutud andmeid kasutatakse anonüümselt.
 • Reklaamiküpsised on küpsised, mida kasutatakse selleks, et näidata teile pakkumisi või muud teavet, mis võib teile huvi pakkuda.

 

Küpsised on jaotatud järgmistesse rühmadesse vastavalt nende paigutamise kestusele:

 

Seansiküpsised
– need on ajutised küpsised, mis eksisteerivad ainult siis, kui olete veebilehele sisse logitud. Seansiküpsised võimaldavad veebisaidil meeles pidada, millised eelistused te eelmisel veebisaidil külastades valisite.
et te ei peaks seda teavet uuesti sisestama, kui lähete järgmisele lehele.

Pikaajaline
– Need on küpsised, mis jäävad teie seadmesse pärast meie veebisaidi külastamist. Kui külastate uuesti meie veebisaiti, aitavad need küpsised teid tuvastada kui unikaalset külastajat.

 

Me kogume järgmisi küpsiseid:

Ei.

Küpsise nimi

Kategooria

Eesmärk

Ladustamise kestus

1.

cookielawinfo-checkbox-advertisement

Nõutav

Kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kas külastaja on nõustunud küpsisebänneri turunduskategooriaga. See küpsis on vajalik selleks, et veebisait vastaks GDPR-le.

1 aasta

2.

cookielawinfo-checkbox-analytics

Nõutav

Kasutatakse selleks, et teha kindlaks, kas külastaja on nõustunud küpsisebänneri statistikakategooriaga. See küpsis on vajalik selleks, et veebisait vastaks GDPRi nõuetele.

1 aasta

3.

cookielawinfo-checkbox-functional

Nõutav

Määratleb, kas kasutaja on nõustunud küpsiste nõusoleku kastiga.

1 aasta

4.

cookielawinfo-checkbox-necessary

Nõutav

Määratleb, kas kasutaja on nõustunud küpsiste nõusoleku kastiga.

1 aasta

5.

cookielawinfo-checkbox-performance

Nõutav

Salvestab kasutaja küpsiste heakskiitmise staatuse praeguse domeeni jaoks.

1 aasta

6.

elementor

Nõutav

Kasutatakse koos WordPressi teemaga veebilehe jaoks. Küpsis võimaldab saidi omanikul paigaldada või muuta saidi sisu reaalajas

Püsiv

7.

pll_language

Funktsionaalne

Seda küpsist kasutatakse külastaja eelistatud keele tuvastamiseks ja seab selle võimaluse korral veebisaidil vastavalt sellele.

1 aasta

8.

_ga

Statistilised andmed

Registreerib unikaalse ID, mida kasutatakse statistika esitamiseks selle kohta, kuidas
külastaja kasutab veebilehte

2 aastat

9.

_gat

Statistilised andmed

Kasutab Google Analyticsit, et vähendada päringute sagedust

1 päev

10.

_gid

Statistilised andmed

Registreerib unikaalse ID, mida kasutatakse statistika esitamiseks selle kohta, kuidas
külastaja kasutab veebilehte

1 päev

11.

koguda

Statistilised andmed

Kasutatakse andmete saatmiseks Google Analytics’ile külastaja seadme ja käitumise kohta.

Külastaja jälgimine kõigis seadmetes ja turunduskanalites

Sessioon

 

Lisaks sellele võite alati seadistada oma brauseri nii, et see keeldub mõnest või kõigist küpsistest või küsib enne nende vastuvõtmist teie luba. Pange tähele, et kui te kustutate küpsised või keelate küpsised tulevikus, ei pruugi teil olla võimalik pääseda ligi meie veebisaidi teatud osadele või funktsioonidele. 

Teavet selle kohta, kuidas muuta oma brauseri seadeid, et lõpetada küpsiste vastuvõtmine, leiate veebilehelt www.aboutcookies.org või www.allaboutcookies.org.

V PEATÜKK

ISIKUANDMETE KOLMANDATELE ISIKUTELE AVALDAMISE KORD

Vastutav töötleja võib edastada teie andmeid kolmandatele isikutele, kes abistavad teenuse osutamisel ja haldamisel. Igal juhul annab vastutav töötleja volitatud töötlejale ainult nii palju andmeid, kui on vaja konkreetse ülesande täitmiseks või konkreetse teenuse osutamiseks.

Teie andmed edastatakse ka sotsiaalvõrgustike haldajatele, kes töötlevad neid vastavalt oma privaatsuspoliitikale.

Teie andmeid võib avaldada pädevatele asutustele või õiguskaitseasutustele, sealhulgas audiitoritele, kohtutele, kohtutäituritele, kui neid nõutakse vastavalt seadusele.

Vastutav töötleja võib edastada teie andmeid ka teistele kolmandatele isikutele, kui see on vajalik ja õigustatud huvides, sealhulgas edastades neid väljapoole Euroopa Liitu. Sellise edastamise korral kohustub vastutav töötleja täitma GDPRi artiklites 44-49 sätestatud kohustusi.

VI PEATÜKK

ANDMESUBJEKTIDE ÕIGUSED

Teil on õigus:

 •     saada teada (olla teavitatud) oma isikuandmete töötlemisest;
 •     juurdepääs teie isikuandmetele;
 •     taotleda isikuandmete parandamist;
 •     taotleda isikuandmete kustutamist (“õigus olla unustatud”);
 •     piirata teie isikuandmete töötlemist;
 •     esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele;
 •     isikuandmete teisaldatavus;
 •     esitada vastuväiteid, et teie suhtes tehakse otsus üksnes automatiseeritud töötlemise, sealhulgas profiilianalüüsi alusel.

Taotlused vastutavale töötlejale tuleb esitada kirjalikult käesoleva privaatsuspoliitika jaotises “Kontaktandmed” loetletud kontaktisikutele. Vastutav töötleja kohustub vastama sellele taotlusele 1 kuu jooksul alates taotluse saamisest. Seda 1 kuu pikkust tähtaega võib pikendada veel 2 kuu võrra sõltuvalt taotluste keerukusest ja arvust.

Lisaks sellele palume arvestada, et GDPR sätestab lisaks teatud õiguste kasutamisele ka kriteeriumid, millistel juhtudel neid õigusi ei kasutata, või tingimused, mis peavad olema täidetud andmete töötlemisel, et õigust saaks kasutada.

Kui te ei nõustu meie vastusega, on teil õigus esitada kaebus pädevale riigiasutusele, näiteks riiklikule andmekaitseinspektsioonile või kohtule.

 

VII PEATÜKK

KONTAKTANDMED 

Kui teil on küsimusi või kaebusi teie isikuandmete töötlemise kohta, võite meiega ühendust võtta e-posti aadressil labas@mointellect.lt. Palun allkirjastage kõik e-posti teel saadetud taotlused elektroonilise allkirjaga, et me saaksime teid nõuetekohaselt tuvastada.

   

Viimane uuendus: 27. veebruar 2023  

 

Võtke meiega ühendust:
labas@mointellect.lt
+370 636 87 585

Copyright mOintellect 2022